Regulamin

Regulamin Czekoladowy Pocztylion

Sklep internetowy www.czekoladowypocztylion.com jest prowadzony przez firmę HSP Relief z biurem handlowym przy ul. Dożynkowej 57/3, 64-100 Leszno, NIP 923-002-20-79 oraz REGON 970511519.

Postanowienia Ogólne
1. HSP Relief prowadzi sprzedaż czekoladowych pocztówek za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz znajdujący się pod adresem www.czekoladowypocztylion.com.
2. Zamówione i opłacone pocztówki są na życzenie klienta adresowane, wypisywane i wysyłane pod wskazany adres w terminie 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Dostawy pocztówek są realizowane w Polsce za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie usługi priorytetowej poleconej – deklarowany czas dostawy przez Pocztę Polską wynosi 24 h. Wszystkie pocztówki możemy wysłać także za dodatkową opłatą (wg cennika Poczty Polskiej) w dowolne miejsce na świecie. Termin dostarczenia czekoladowej pocztówki za granicę jest dłuższy, niż 3 dni.
3. Klient może również zamówić pocztówkę niewypisaną. Czekoladowy Pocztylion dostarczy przesyłkę opakowaną w kopertę pod adres klienta lub inny, podany w formularzu zamówienia.
4. Opisy, zdjęcia oraz wpisy w serwisie www.czekoladowypocztylion.com są własnością HSP Relief.
5. Ceny przedstawione w sklepie internetowym są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.
6. Cena podana w sklepie zawiera koszt produktu wraz z wypisaniem wybranych lub podanych życzeń, zawiera także koszt doręczenia pocztówki do adresata. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat (nie dotyczy przesyłek zagraniczych). W przypadku wysyłki czekoladowej pocztówki w dowolne miejsce na świecie dodatkowa opłata ppcztowa wynosi 15 zł brutto.
7. Niektóre produkty mogą być objęte promocją, która trwa w określonym terminie i obejmuje tylko konkretne produkty.
8. Pocztówki wychodzące z Czekoladowego Pocztyliona są wolne od wad. Są zabezpieczone przed powstaniem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu za pośrednictwem Poczty Polskiej.
9. HSP Relief jest właścicielem znaku towarowego Czekoladowy Pocztylion na podstawie świadectw rejestracji w Urzędzie Patentowym oraz posiada wyłączne prawo do używania znaku towarowego zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz.1117 z późn. zm.– j.t.).

Warunki złożenia zamówienia

10. Klientem jest osoba, która złożyła zamówienie za pośrednictwem formularza na stronie www.czekoladowypocztylion.com, dokonała przelewu i zaakceptowała niniejszy regulamin.
11. Sprzedający dostępny jest pod numerami telefonu +48 600 235 618, +48 602 383 840 oraz pod adresem e-mail kontakt@czekoladowypocztylion.com.
12. Ewentualnych zmian w zamówieniu można dokonywać do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia i dokonania opłaty.

Zasady składania zamówień
13. Klient składa zamówienie wskazując czekoladową pocztówkę, którą zamierza nabyć i określa ilość danego towaru, a następnie wybiera polecenie „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, klient podaje w formularzu dane kontaktowe osoby, do której Czekoladowy Pocztylion ma dostarczyć czekoladową pocztówkę. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska adresata, ulicy wraz z numerem, miejscowości oraz kodu pocztowego. Klient wskazuje też w koszyku sposób płatności i potwierdza zamówienie.
14. Klient podaje treść, która ma zostać wysłana do adresata jako wiadomość. Klient może też wybrać treść z listy życzeń. Sprzedawca wypisze pocztówkę i prześle ją do adresata.
15. Po złożeniu zamówienia www.czekoladowypocztylion.com przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail, podany przez klienta. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu zamówienia.
16. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
17. Czekoladowypocztylion.com ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie sklepu www.czekoladowypocztylion.com.

Terminy i zasady realizacji zamówienia
18. Wybraną pocztówkę/pocztówki wysyłamy pod wskazany przez klienta adres najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia oraz dokonania opłaty. Towar jest wysyłany przesyłką poleconą priorytetową – deklarowany czas dostarczenia takiej przesyłki przez Pocztę Polską wynosi w Polsce 24 h. Termin dostarczenia czekoladowej pocztówki za granicę jest dłuższy.
19. Wybraną i opłaconą pocztówkę możemy na życzenie klienta wysyłać pod wskazany adres w innym terminie, określonym przez klienta – tak, aby dotarła do adresata przed terminem określonym w zamówieniu. Czas realizacji zamówienia: 3 dni robocze (dotyczy przesyłek polskich).
20. Klient ma możliwość wglądu w stan realizacji zamówienia skierowanego do wysyłki.
21. Jeżeli listonosz nie zastanie adresata poleconej przesyłki, zostawi awizo, które należy odebrać na poczcie pod wskazanym adresem w ciągu tygodnia.
22. Pocztówki adresowane do firm, szpitali, hoteli, dużych firm doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
23. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np. z powodu podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru pocztówki, nieodebrania awizo itp. Czekoladowy Pocztylion nie ponosi odpowiedzialności i nie zwróci uiszczonej przez klienta opłaty.
24. Klient/odbiorca powinien w obecności listonosza sprawdzić stan dostarczonej przesyłki. W razie ewentualnych wad pocztówki należy w obecności listonosza sporządzić protokół powstania szkody i przesłać go do sprzedawcy wraz z pisemną reklamacją.

Ceny
25. Ceny przedstawione w sklepie internetowym zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.
26. Cena zawiera koszt produktu wraz z wypisaniem życzeń wybranych z listy lub podanych przez kupującego, zawiera także koszt doręczenia pocztówki do adresata. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za wysyłkę towaru (nie dotyczy wysyłki za granicę). W przypadku wysłania czekoladowej pocztówki za granicę Czekoladowy Pocztylion pobiera dodatkową opłatę w wysokości 15 zł. Kwotę tę należy uwzględnić podczas dokonywania przelewu.
27. Niektóre produkty mogą być objęte promocją, która trwa w określonym terminie i obejmuje tylko konkretne produkty.
28. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności.
29. Każdorazowo wystawiany jest paragon, który jest dostarczany skanem wyłącznie na życzenie klienta, zaznaczone w UWAGACH, w formularzu zamówienia.
30. Na życzenie wystawiamy także fakturę VAT, którą przesyłam pod adres będący na fakturze bądź pod adres wskazany przez klienta w UWAGACH w formularzu zamówienia.
31. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

Reklamacje

32. Czekoladowypocztylion.com odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
33. Reklamację może składać wyłącznie klient - osoba zamawiająca i opłacająca produkt.
34. Reklamację należy składać e-mailem. Niezbędne jest nadesłanie na adres: kontakt@czekoladowypocztylion.com zdjęcia produktu uznanego za wadliwy oraz przesłanie go do biura handlowego HSP Relief, ul. Dożynkowa 57/3, 64-100 Leszno.
35. Reklamowany produkt musi być dostarczony w identycznym stanie, jak na zdjęciu nadesłanym wcześniej e-mailem. Klient jest zobowiązany należycie opakować towar, by nie dopuścić do dodatkowych uszkodzeń w transporcie.
36. Rozpatrzenie reklamacji przez Czekoladowypocztylion.com możliwe jest wyłącznie pod warunkiem dostarczenia mu reklamowanego produktu.
37. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia. W uzasadnionych sytuacjach rozpatrzenie reklamacji może potrwać do 30 dni.
38. Czekoladowypocztylion.com ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości reklamowanego produktu. Ewentualne roszczenia klienta nie mogą przekraczać wartości zamówionego produktu.

Zwroty towaru i odstąpienie od umowy
39. Z uwagi na specyfikę czekoladowego produktu, zapakowanego w kartonik, nie przyjmujemy zwrotów towaru. Nasz produkt jest dostarczany do klienta w opakowaniu i nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

Postanowienia końcowe:
40. W sprawach nie określonych niniejszym regulaminem oraz we wszelkich spornych kwestiach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
41. Właściciel serwisu internetowego www.czekoladowypocztylion.com zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności Czekoladowego Pocztyliona.

42. Czekoladowypocztylion.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość w stosunku do nowych zamówień.

43. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2015r.